PROJEKT - Dialog od kuchni

Idź do spisu treści

Menu główne

PROJEKT

Głównym celem projektu jest integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji  i obyczajów oraz promowanie idei Unii Europejskiej i współpracy Polsko –Litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. Natomiast celami  szczegółowymi są: rozwijanie tolerancji, przełamywanie  stereotypów,  podniesienie kompetencji społecznych dziewcząt (komunikacja, umiejętności interpersonalne, współpraca), kompetencji indywidualnych (samoocena, samodyscyplina, wiara w swoje umiejętności) oraz kompetencji zawodowych z zakresu gastronomii. Beneficjentkami projektu będą dziewczęta w wieku  od 13 do 18 lat z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu i dwóch placówek resocjalizacyjnych z Litwy: Kauno i Vilniaus vaikų socializacijos centras. Tematem wiodącym jest nawiązanie dialogu międzykulturowego, przełamanie stereotypowego traktowania drugiego człowieka, a także poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie różnic wynikających z kontrastów kultury oraz obyczajowości innych nacji. Praktyczne zajęcia z gastronomii, prowadzone w wymieszanych narodowościowo grupach ukierunkowane będą na zainspirowanie dziewcząt do odkrywania własnych potencjałów, kształtowania kompetencji indywidualnych i społecznych. W ramach projektu będą realizowane zajęcia kulinarne, zabawy integracyjne, wspólna nauka języka, konkursy i  happening dla mieszkańców Goniądza.

    Pomysł na stworzenie projektu powstał  w trakcie konferencji, która odbyła się w 2011 roku w Goniądzu, w której uczestniczyli przedstawiciele wymienionych we wniosku placówek resocjalizacyjnych i przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Litwy. Postanowiliśmy rozszerzyć współpracę o działania na rzecz integracji wychowanek z naszych ośrodków, rozwiania ich zainteresowań poznawczych i kompetencji społecznych. Motywacją do realizacji projektu jest  inspirowanie młodzieży z mniejszymi szansami, niedostosowanej społecznie do wspólnych działań oraz zapobieganie stereotypom i uprzedzeniom w stosunku do osób innych narodowości. Uznaliśmy, iż nasi podopieczni są szczególnie narażeni na uleganie negatywnym, ksenofobicznym wzorcom zachowań społecznych. Projekt promuje również podstawowe, uniwersalne wartości Unii Europejskiej, takie jak: poszanowanie godności ludzkiej, równości oraz praw człowieka, które chcemy upowszechniać w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują nasze placówki.  Ośrodek od 2011 roku nosi imię „Unii Europejskiej”.


Uczestnicy Projektu - 24 osoby
Vilniaus Vaiku Socializacijos Centras- 7 osób
Kauno Vaikų Socializacijos Centras „Saulutė“ -  7 osób
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Unii Europejskiej w Goniadzu- 10 osób
     
  
 Uczestnikami projektu będą  wychowanki z placówek resocjalizacyjnych z Litwy  Vilniaus vaikų socializacijos centras, Kauno vaikų socializacijos centras i Polski. Są to uczennice o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w wieku 13-18 lat skierowane do placówek na mocy postanowień sądów.  Są to młode osoby pochodzące  z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo. Przy doborze beneficjentek braliśmy głównie pod uwagę ich zainteresowania i chęć włączenia się w realizację projektu. W przypadku strony litewskiej, również możliwość wyjazdu zagranicznego. Dziewczęta zgłosiły się samodzielnie do uczestnictwa w zajęciach z projektu. Zadeklarowały chęć rozwijania swoich zdolności kulinarnych oraz poznania obcej im dotąd  kultury i obyczajów, a także rozwijania kompetencji językowych. Wybór partnerów z dwóch placówek wynika z faktu, iż na Litwie funkcjonują tylko 2 ośrodki dla dziewcząt. Aktualnie współpracujemy z obiema, a realizację projektu traktujemy jako inspirację do rozwijania dalszej współpracy, także w zakresie wymiany młodzieży.
PROJEKT „DIALOG OD KUCHNI” REALIZOWANY  ZE ŚRODKÓW POLSKO-LITEWSKIEGO FUNDUSZU WYMIANY MŁODZIEŻY (LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINU FONDAS)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego